READC a sterilizat la Sulina cainii cu proprietar

Asociația R.E.A.D.C. și partenerii Tasso e.V. Germania prezintă rezultatele campaniei de înregistrare/castrare/sterilizare a câinilor și pisicilor cu stăpân din orașul Sulina.

Mulțumim echipei de medici veterinari, condusă de dr. Mircea Ștefanache, și primarului orașului Sulina, Nicolae Răduș care, încă de la prima noastră campanie, a făcut tot posibilul să ne asigure condițiile necesare desfășurării activităților în bune condiții.

Costurile au fost suportate de către R.E.A.D.C. Turda și Asociația Tasso e.V. Germania, aplicând cele cinci etape obligatorii recomandate de TASSO e.V. după 37 de ani de experiență în monitorizarea animalelor și sprijin practic în reducerea abandonului canin.

Etape obligatorii:

1. Educarea elevilor și informarea proprietarilor despre obligații dar și drepturi gratuite, ca de exemplu vaccinul antirabic plătit de la buget și UE https://www.facebook.com/readc.ro/posts/1419496521515564?__tn__=K-R.
2. Înregistrarea și microciparea animalelor (deocamdată legea prevede costuri abuzive în interes de grup a C.M.V. – A.N.S.V.S.A.) https://www.youtube.com/watch…
3. Monitorizarea permanentă/recuperarea (ex. centrala telefonică de recuperare, înregistrare și consultanță).
4. Castrarea animalelor (prioritate au persoanele defavorizate și pensionarii).
5. Dezvoltarea culturii adopțiilor (ex. prezentarea „Abecedarului Educativ" în școli și colaborarea UAT cu ONG-uri serioase interne și internaționale).

Menționăm pentru informatorii de profunzime și intrușii pe funcții acoperite în lumea ONG, că TASSO e. V. oferă o platformă gratuită, SELTA, asociațiilor implicate în adopții, folosindu-se de această platformă chiar și agenții care critică plătiți „vestul" Europei.

Detalii și structuri vom prezenta în iarnă, deoarece acum suntem activi în teren.

Concluzii și rezultate - Pozitiv:

Au fost înregistrate/microcipate/vaccinate antirabic în ultimii cinci ani cca 90% din animale în Sulina, Sf. Gheorge, Crișan, Letea, Periprava, Cardon, Somova, Partizani etc.

Se desfășoară încă înregistrarea și vaccinarea de completare la puii nou-născuți sau care nu au fost găsiți în gospodării.

S-au castrat/sterilizat peste 50% din populația canină cu stăpân din Sulina, iar populația felină în proporție de 30%. Restul proprietarilor refuză să respecte legea.

Există câțiva câini aduși de pe alte UAT sau lăsați liberi de către stăpâni, fenomen pe care sperăm să îl rezolvăm prin aplicarea de amenzi la următoarea acțiune de castrare, în iulie.

Datorită donațiilor de microcipuri, medicul veterinar concesionar Nan Ionel (și alții din zonă), împreună cu echipa, a putut vaccina antirabic în ultimi 5 ani toate localitățile concesionate. Delta Dunării și luncile afluenților constituie cel mai periculos ecosistem din Europa, cu specii invazive, precum șacalii, care distrug întreaga faună, iar crescătorii de animale și siguranța publică sunt victimele sigure, nu bugetarii din birouri.

Concluzii și rezultate - Negativ:

Delăsarea și nepăsarea mioritică, cu toate că acțiunea este gratuită.

Poliția/A.N.S.V.S.A./U.A.T. nu aplică amenzile la neînregistrare și castrare.

Poliția/Inspectorul agricol/Primăria nu aplică amenzi la „lăsarea liberă ori fără supraveghere a animalelor în spațiul public..."

Cu toate că această campanie a fost gratuită, iar proprietarii de animale au fost informați în prealabil, s-au prezentat foarte puțini, iar autoritățile nu îi amendează conform obligativității și fișei postului pe care îl dețin și pentru care sunt plătiți de către contribuabili. Ca atare, vom demara procese prin „obligativitatea de a face", începând de la Guvern la A.N.S.V.S.A., la Prefect, Primari și până la Inspectorul Agricol.

Fără implicarea autorităților, de la Guvern, care emite legi împotriva acordurilor europene pe care le-a semnat, la A.N.S.V.S.A., care emite norme în interes de grup infracțional, la C.M.V. ca sinapsă de control (vezi codul deontologic), la Poliție, Primărie, Ministerul Agriculturii, care nu vor să își „provoace electoratul" prin amenzile legale, în România nu va funcționa nimic pentru cetățean, iar afacerile „ecarisajul", „înregistrarea", „vaccinarea", vor spăla încă mulți bani de la buget cu ajutorul bugetarilor pe „funcție", ce neglijează legislația UE și deturnează Programul Național Strategic de Combatere a Zoonozelor din România în interes financiar de „infiltrații sinapsă" la diferite paliere politice și ministeriale.

Zona estică a UE și a țării noastre este poarta de „ATAC" asimetric cu viruși, pe care A.N.S.V.S.A./Guvernul/SRI o neglijează. Vom sesiza pe cei responsabili in Cons. UE.

Protecția animalelor fără lupta pentru protecția proprietarilor este cinism.

Biroul de presă R.E.A.D.C.

Citeste: https://readc.ro/…/sulina-este-singurul-oras-cu-peste-jumat…

???????? ???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????? ???????????????? ???????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????/???????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????

Association R.E.A.D.C. and partners Tasso e.V. Germany presents the results of the campaingn of registration/castration/sterilization of dogs and cats with owner in Sulina.

We thank the team of veterinarians led by dr. Mircea Ștefanache, and the mayor of Sulina, Nicolae Răduș who, even since our first campaign, has done everything possible to assure the conditions necessary for carrying out the activities in good condition.

The costs were borne by the R.E.A.D.C. Turda and Association Tasso e.V. Germany, applying the five mandatory steps recommended by TASSO, after 37 years of experience in animal monitoring and practical support in reducing canine abandonment.
Mandatory steps:

1. Educating students and informing the owners about their obligations and free rights, as for example rabies vaccine paid from the budget and EU https://www.facebook.com/readc.ro/posts/1419496521515564?__tn__=K-R.
2. Animal registration and microchiping (for now, the law requires abusive costs in group interest of C.M.V. – A.N.S.V.S.A.)
3. Permanent monitoring/recovery (e.g. switchboard of recovery, registration and consulting).
4. Animal castration (priority for disadvantaged people and pensioners).
5. Adoption culture development (e.g. presentation of "Educational ABC" in schools and territorial-administrative units collaboration with serious national and international NGOs).

We mention for informers of profoundness and intruders on covered functions in the NGO world, that TASSO e. v. offers a free platform, SELTA, to the associations involved in adoption and even those agents paid to criticize the "West" are using it.

Details and structures we present in the winter, because we are now active in the field.
Conclusions and results - Positive:

About 90% of the animals in Sulina, Sf. Gheorghe, Crișan, Letea, Periprava, Cardon, Somova, Partizani etc. have been registered/microchipped/vaccinated against rabies in the last five years.

Registration and completion vaccination still applies to newborn puppies or those that were not found in households.

Over 50% of the canine population with owner from Sulina has been neutered, and the feline population at the rate of 30%. The rest of the owners refuse to obey the law.

There are several dogs brought from other territorial administrative units or left free by the owners, a phenomenon which we hope to resolve through fines at our next neutering action, in July.

Thanks to the microchip donation, the concessionaire veterinarian, Nan Ionel (and others from the area), together with the team, was able to vaccinate against rabies within the last five years in all leased locations. The Danube Delta and affluents’ meadows constitutes the most dangerous ecosystem in Europe with higher invasive species, such as the jackals, which destroy the entire fauna, and the animal breeders and public safety are certain victims, not the budgetings in the office.
Conclusions and results - Negative:

Neglect and Romanians’ carelessness, although the action is free.

The police/A.N.S.V.S.A./territory-administrative unit do not apply fines to non-registration and neutering.

The Police/Agricultural Inspector/City Hall do not apply fines to "leaving the animals free or without supervision in the public space is punished..."

Although this campaign was free, and pet owners have been previously informed, very few were present, and authorities do not amend them according to the obligation and description of the job they hold and for which they are paid by taxpayers . As such, we will begin actions through "requirement to do", starting from the Government, to A.N.S.V.S.A., to the Prefect, Mayors and up to the Agricultural Inspector.

Without authorities involvement, from the Government issuing laws against the Europe agreements which it has signed, from A.N.S.V.S.A., issuing rules in the criminal group interest, to the College of Veterinarians, as control synapse (see the deontological code) up to the Police, City Hall, Ministry of Agriculture, which will not to "provoke the electorate" by legal fines, nothing will work in Romania for the citizen, and businesses "the pound", "the registration", "the vaccination" will still launder a lot of money from the budget with the help of the budgetings on "function" who neglect EU law and diverts the National Strategic Program of Zoonoses Combat from Romania in financial interest of "synapse infiltration" at various political and ministerial levels.

The EU and our country eastern is the gateway to asymmetric "ATTACK" with viruses that A.N.S.V.S.A./Government/SRI neglects. We will notice those responsible at EU Cons.

Animal right without the right of animal owners is cynicism!

Press Office R.E.A.D.C.

Read more: https://readc.ro/…/sulina-is-the-only-city-with-half-of-the…

#animalprotection
#sulina #sulina2019 #protectiaanimalelor #animals #dogs #cats #microcipare